הצהרת פרטיות

תאריך עדכון אחרון ‏15–נובמבר–2017

הצהרה לגבי פרטיות מקוונת

הבהרה: השם הוביטק הינו שם מסחרי בלבד. אתר האינטרנט והחנות המקוונת הוביטק מופעלים ומנוהלים ע”י חברת או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע”מ, חברה פרטית (להלן “המוכר”).

אנו מכבדים את פרטיותך ולכן מחויבים להגן עליה. הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת ניתנת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של המוכר בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.

הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות המוכר או המופעלים על ידו (“האתר”).

סוגי המידע שאנו אוספים

הצהרת פרטיות זאת חלה הן על מידע אישי והן על מידע לא אישי.

מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. המוכר עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של המוכר אתך. המוכר לא ימסור, ימכור, ישכיר או יחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.
סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים המופעלים על ידינו עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים ו/או המקצועיים שלך, מצב אישי וכד’.
מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך ולהודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך.

·מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. המוכר אוסף ומנתח מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתריו ו/או בשירותים הניתנים על ידו.

המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי המוכר, התאריך והשעה של הגישה שלך לאתר, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר, סוג הדפדפן שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie (“עוגיות”) או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של המוכר עושים שימוש בעוגיות, בשרות  Google ניתוחים אנליסטיים ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמורות לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר המוכר על חלקיו השונים וכל צורך שיפור האתר, ניהול מגמות וניהול האתר.

כללי
לעיתים נעסיק חברות צד שלישי באספקת שירותים כגון עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת המוכר, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, עשויים אתרי המוכר לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר המוכר. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים למוכר אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות זו. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם המוכר; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

הגנה על מידע אישי של ילדים.
האתר מיועד לציבור הרחב. הוביטק אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים.

אופן השימוש במידע שלך
המוכר עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים, מוצרים חדשים ומבצעים.. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף “העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע”). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק לנו באמצעות מקורות אחרים.
מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר/י המוכר, ביצועי האתר/ים ויעילות/ם. מידע זה משמש לשיפור האתר/ים ותוכנו/ם.

עם מי נחלוק את המידע שלך
המוכר לא יעביר, לא ימסור ולא ימכור את המידע האישי שלך, לא ישכירו ולא יחכירו לאחרים. המוכר לא יחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך, אם המוכר יחויב למסור מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד המוכר או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של המוכר ושל אתרי האינטרנט שלו, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים של המוכר, של המשתמשים במוצרים או בשירותים של המוכר או של הציבור הרחב.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של המוכר או פעילותו עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, יעשה המוכר כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שיחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שיוכל להמשיך לשרתך.

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע
המוכר מאפשר לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. המוכר יעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
המוכר לא יעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי “צור קשר” שבאתר הוביטק.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים
שירותים מסוימים של המוכר קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקן מציעים לך לחלוק הן עם המוכר והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
אנו שואפים לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך.

אבטחת המידע האישי
אנו מחויבים לאבטחת המידע שהנך מספק לנו ולשם כך נקבעו על ידה נהלים לאבטחת מידע. המוכר משתמש בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת המוכר בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

צור קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הדוא”ל באתר המוכר או דרך טופס “צור קשר” באתר.

כללי
ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת גם לנשים.

על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים הקרובים ביותר לכתובתו הקבועה של המוכר. המוכר מנהל את האתר ממשרדיו בישראל. המוכר אינו אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.