החזרות

ביטול עסקה, החזרות והחלפות

במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרה ו/או החלפה של טובין, תפעל חברת או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע”מ, מפעילת אתר “הוביטק” עפ”י החוקים, חוקי הגנת הצרכן והתקנות של מדינת ישראל.

 

ביטול עסקה והחזרות
1.  ביטול עסקה במכירה כלשהי ייעשה בכתב (דואר, פקסימיליה או דוא”ל) ויכלול את פרטי הרוכש כולל מספר ת”ז ומספר הזמנה ו/א מספר חשבונית מס. הרוכש רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום קבלת הטובין בפועל.
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.  
3. במידה והלקוח ביטל את העסקה לאחר קבלת הטובין, תטופל הבקשה עפ”י חוק הגנת הצרכן
4. במקרה והלקוח ביטל את העסקה לאחר שהטובין טופלו ונשלחו, אך לפני שקיבל את הטובין, תטופל הבקשה עפ”י חוק הגנת הצרכן.
5. חוק הגנת הצרכן קובע באיזה מקרים הצרכן איננו ראשי לבטל את העסקה.
6. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם בגין העסקה בניכוי דמי ביטול עפ”י הקבוע בחוק.
7. חשוב לציין, כי בנוסף לדמי הביטול, הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הטובין, וזאת באם והעסקה כבר טופלה ונשלחה.
8. על פי החוק, אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.
9. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר/ים, או עקב אי התאמה בין המוצר/ים שקיבל, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר/ים באריזת/ם המקורית, שלמ/ים וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו/בהם שימוש.
10. אין אפשרות לבטל עסקה ולא יוחזר התשלום עבור חומרים מתכלים כגון צבעים, דבקים, מדללים, חומרי גימור וכד’. למעט מקרה בו הטובין המוזמנים טרם נשלחו ו/או נאספו ממחסני הוביטק.
11. אין אפשרות לבטל עסקה ולא יוחזר התשלום עבור תוכנות, וידאו, ספרים וכל מדיה או מוצר שקיים  חשש לפגיעה בזכויות יוצרים.
12. אין אפשרות לבטל עסקה ולא יוחזר התשלום עבור מוצרים הכוללים (כחלק מערכה, בנוסף למוצר עצמו) מדיה מכל סוג שהוא אלא אם הוחזרה המדיה סגורה באריזתה המקורית, ללא שנפתחה.
13. האחריות לטיפול בהחזרת הטובין לחנות הוביטק חלה על הלקוח ותעשה על ידו ועל חשבונו.

 

החלפות
1. בעל האתר מאפשר ללקוחותיו החלפת מוצר/ים שנרכש/ו באתר במוצר/ים אחרים.
2. החלפת מוצר/ים אפשרית עד 14 ימים מיום קבלת הטובין ע”י הלקוח. כנגד הצגת מספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
3. האחריות לטיפול בהחזרת הטובין לחנות חלה על הלקוח ותעשה על ידו ועל חשבונו.
4. הטובין להחלפה יוחזר/ו באריזת/ם המקורית, שלם/ים וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו/בהם שימוש.
5. הלקוח יחויב במלוא דמי המשלוח בעבור המוצר/ים שיזמין במקום המוצר/ים שהוחזרו
6. האמור בסעיף 3 איננו חל על החלפה הנובעת עקב אי התאמה בין המוצר/ים שהלקוח הזמין ושילם בעבורו/ם לבין המוצר/ים שקיבל בפועל. 
7. הלקוח יזוכה או יחויב, על פי המקרה, בהפרש בין מחיר המוצר/ים בהחזרה למחיר המוצר/ים שיקבל בתמורה להחזרה.
8. לא תאושר החלפה של חומרים מתכלים כגון צבעים, דבקים, מדללים, חומרי גימור וכד’.
9. לא תאושר החלפה של תוכנות, וידאו, ספרים וכל מדיה או מוצר שקיים חשש לפגיעה בזכויות יוצרים.
10. לא תאושר החלפה של מוצרים הכוללים (כחלק מערכה, בנוסף למוצר עצמו) מדיה מכל סוג שהוא אלא אם הוחזרה המדיה סגורה באריזתה המקורית, ללא שנפתחה.